O KANCELARII

O KANCELARII

Nasza Kancelaria to zespół prawników, który zapewnia kompleksowe wsparcie Klientom w realizacji ich projektów biznesowych. Nasi prawnicy starają się być aktywnymi partnerami dla swoich Klientów, razem z nimi dążąc do powodzenia ich zamierzeń biznesowych.

W świadczonych przez nas usługach stawiamy na identyfikację najważniejszych celów biznesowych Klienta, elastyczność proponowanych rozwiązań oraz bliską i bezpośrednią współpracę z Klientem.

Doradzamy podmiotom gospodarczym we wszystkich aspektach ich działalności. Pomagamy także osobom fizycznym w rozwiązywaniu istotnych dla nich problemów prawnych.

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami z pokrewnych dziedzin (doradca podatkowy, księgowy, biegły rewident, notariusz, komornik, biegli i rzeczoznawcy w zakresie nieruchomości).

Krzysztof Tusiński

Radca prawny.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach prawnych: Sołtysiński Kawecki & Szlęzak i T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski oraz prowadząc od 8 lat własną kancelarię prawną. Posiada doświadczenie przede wszystkim w zakresie doradztwa dla podmiotów działających w branży nowych technologii, nieruchomości oraz edukacji. Jego doświadczenie obejmuje także udział w procesach przekształceń spółek, postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Uczestniczył jako członek zespołu projektowego w tworzeniu od podstaw kilku projektów biznesowych w branży internetowej. Twórca i koordynator realizowanych na polskich uczelniach od 2008 r. projektów edukacyjnych: IP Student i IP Challenge. W 2016 r. był członkiem grupy roboczej ds. edukacji domowej powołanej przez MEN, aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w Sejmie. Prelegent na kilku ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz autor publikacji naukowych: „Licencje typu shrink-wrap, click-wrap i web-wrap na programy komputerowe”, „Pojęcie renomy znaku towarowego” oraz „Prawo rzeczowe. Testy dla studentów.” Jest także autorem wydanego przez Wolters Kluwer komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Absolwent prawa oraz studiów podyplomowych zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał I wynik egzaminów wstępnych na prawo, był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i Rektorskiego Funduszu Stypendialnego na UJ. Laureat konkursu arbitrażowego dla aplikantów organizowanego przez PKPP Lewiatan.

 

Prywatnie pasjonat narciarstwa (w przeszłości członek sekcji narciarskiej AZS UJ), kibic piłkarski, aktywnie uprawia również inne dyscypliny sportowe. Poza tym interesuje się gospodarką i historią.

Specjalizacje

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I INTERNETU

DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

EDUKACJA

 • zakładanie szkół i placówek oświatowych,
 • bieżąca obsługa prawna szkół i placówek oświatowych, a także organów lub osób prowadzących,
 • udzielanie opinii prawnych w przedmiocie spornych zagadnień z zakresu  prawa oświatowego,
 • wsparcie w postępowaniach odnośnie wypłacania dotacji oświatowej na uczniów,
 • wsparcie w postępowaniach odnośnie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych na etapie kontroli, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego,
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

 • kompleksowe usługi z zakresu doradztwa w obrocie nieruchomościami, z uwzględnieniem zagadnień prawnopodatkowych,
 • doradztwo i realizacja procesu inwestycyjnego – od momentu nabycia nieruchomości do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym: uzyskiwanie zgód, decyzji, współpraca z projektantami i podwykonawcami,
 • analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych – uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie postępowań dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości – podziały i scalanie gruntów, sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochronę posiadania, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, rozgraniczenie, sprawy spadkowe,
 • wsparcie prowadzonej działalności poprzez działania związane z regulowaniem kwestii prawnych (ochrona środowiska, stan prawny nieruchomości, inwentaryzacja majątku) i prowadzenie negocjacji ze społecznością lokalną, samorządami lokalnymi, parkami narodowymi i Lasami Państwowymi,
 • administracji nieruchomościami – regulowanie stanu prawnego oraz stosunków prawnych z lokatorami,
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • w zakresie nieruchomości Kancelaria współpracuje z Kancelarią Prawną Nieruchomości, której doradcy posiadają ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie  i realizacji projektów dotyczących  nieruchomości.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • przygotowywanie opinii i prowadzenie sporów z zakresu prawa autorskiego, dóbr osobistych, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie postępowań celnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej,
 • przygotowywanie umów o korzystanie z utworów (przenoszenie praw i udzielanie licencji),
 • doradztwo w zakresie prawa reklamy i promocji oraz znakowania produktów spożywczych.

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I INTERNETU

 • redagowanie umów dotyczących oprogramowania komputerowego,
 • przygotowywanie opinii dotyczących ochrony programów komputerowych, wdrożenia systemów informatycznych, prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz e-commerce,
 • doradztwo w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych,
 • udział w tworzeniu modeli biznesowych i całościowej dokumentacji kilku projektów z branży internetowej.

DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego modelu prawnopodatkowego prowadzonej działalności,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji,
 • bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych oraz obsługa procesów restrukturyzacyjnych,
 • reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.

SPÓŁKI HANDLOWE I PRAWO KORPORACYJNE

SPORY SĄDOWE

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

DORADZTWO W BRANŻY FINANSOWEJ

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

SPÓŁKI HANDLOWE I PRAWO KORPORACYJNE

 • zakładanie wszystkich typów spółek handlowych (przygotowywanie umów, statutów, dokumentacji rejestrowej oraz zapewnienie obsługi notarialnej),
 • przygotowywanie bieżących dokumentów korporacyjnych (protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, umowy dotyczące praw udziałowych, zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym),
 • zapewnienie doradztwa w zakresie zagadnień prawnopodatkowych,
 • opracowywanie koncepcji oraz prowadzenie procesów restrukturyzacji spółek handlowych (łączenie, podział, przekształcanie spółek).

SPORY SĄDOWE

 • prowadzenie postępowań sądowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego (prawo nieruchomości, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne), prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, spółdzielczego i przewozowego,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (prawo budowlane, fundusze europejskie, znaki towarowe).

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa nieruchomości, prawa własności intelektualnej, leasingu, prawa cywilnego i gospodarczego, w tym doradztwo co do wyboru zabezpieczeń umowy,
 • reprezentacja w sporach w przypadku naruszenia zobowiązań umownych.

DORADZTWO W BRANŻY FINANSOWEJ

 • doradztwo dla podmiotów z branży leasingowej,
 • reprezentacja w negocjacjach dotyczących finansowania inwestycji i ich zabezpieczenia,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych odnośnie gospodarowania środkami publicznymi, w tym środkami z funduszy europejskich oraz odnośnie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i komorniczych.

Specjalizacje

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I INTERNETU

DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPÓŁKI HANDLOWE I PRAWO KORPORACYJNE

SPORY SĄDOWE

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

DORADZTWO W BRANŻY FINANSOWEJ

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kontakt

Kontakt

Krzysztof Tusiński i Współpracownicy Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Szlak 26/10, 31-153 Kraków
tel.: 739 206 635
krzysztof.tusinski@kancelariatusinski.pl
www.kancelariatusinski.pl

W pobliżu Kancelarii znajduje się płatny parking strzeżony przy ul. Długiej 72. Kliknij, aby otworzyć na stronę parkingu.

Copyright © tusiński i współpracownicy kancelaria
radcy prawnego.

Design by